NEWSHA Shopping Experience MAAR
met de NEWSHA Shopping Experience korting
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 0,00 statt € 12,00
JETZT ENTDECKEN
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 104,55 statt € 104,55
JETZT ENTDECKEN
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 0,00 statt € 93,00
JETZT ENTDECKEN
OPTIONALES UPGRADE
Treatment Perfection
Treatment + Treatment Helfer für ein perfektes Ergebnis!
maar € 0,00 statt € 63,00
JETZT ENTDECKEN

Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied
Op alle bestellingen via onze webshop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractpartner, contractsluiting
Het koopcontract wordt afgesloten met Hair Combi.

De presentatie van de producten in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt door met behulp van de daartoe voorziene stappen in het bestelproces en gebruik de toegelichte correctiehulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail bevestigd.

Wanneer de overeenkomst met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betaalwijze:

Creditcard, Klarna-factuur en financiering
Wij accepteren uw bestelling door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen of door de goederen binnen twee dagen te leveren.

Betaling vooraf
Wij accepteren uw bestelling door binnen twee dagen een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen, waarin wij u onze bankgegevens geven.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te starten en daarmee uw aanbod te accepteren.

Meteen door
Klarna Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH, waar u de betalingsopdracht kunt bevestigen. Zo ontstaat het contract met ons.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is nederlands. De contracttekst wordt niet door ons opgeslagen.

4. Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling
De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Betaling vooraf
Als u vooraf de betaalmethode selecteert, geven we u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Voer bij het plaatsen van de bestelling uw creditcardgegevens in. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart direct na verzending van de goederen gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren, u te identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

Meteen door Klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, dient u een bankrekening te hebben geactiveerd voor internetbankieren, u dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Aankoop op rekening en financiering via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening en aankoop op afbetaling als betalingsoptie aan. Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna aankoop op afbetaling
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95). Meer informatie over Klarna-aankoop op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet vindt u hier.

Klarna factuur
Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.

6. Behoud van titel
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

7. Schade tijdens transport
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

8. Garantie en garanties
De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: Voor alle voor u belangrijke vragen staan ​​wij u ook graag telefonisch te woord van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op het nummer 0492-550982 en op info@haircombi.nl.

9. Aansprakelijkheid
Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
in het geval van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.
In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht. Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Gedragscode
Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen: Kwaliteitscriteria van Trusted Shops 

11. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Hair Combi, Steenovenweg 9 5707 HN HELMOND , info@haircombi.nl , telefoon: 0492-550982 op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). mail) u op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar Hair Combi, steenovenweg 9 , info@haircombi.nl, 0492-550982

– Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

- Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Speciale instructies

Als u dit contract financiert met een lening en deze later weer intrekt, bent u niet meer gebonden aan het leningcontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking. Als wij de lening op het moment van inwerkingtreding van de herroeping al hebben ontvangen, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst jegens u over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het onderwerp van onderhavig contract de verwerving van financiële instrumenten is (bv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

Wij dragen de directe kosten van het retourneren van de goederen als de retourzending binnen Duitsland plaatsvindt.

Status: 01.02.2022